Allmänna villkor

ALLMÄNT

Dessa produktvillkor reglerar de tjänster som ingår i VMI:s tjänsteutbud som tillhandahålls av leverantören, (nedan benämnt ”Bolaget”) till kunden (nedan”Abonnenten”).

SÄRSKILT OM WEBSERVER (dedikerad egen webbserver)

Tjänsten innebär att Abonnenten ges möjlighet att publicera websidor eller annan Internet baserad tjänst.
Abonnenten har rätt till förutbestämd mängd utrymme, i enlighet med för tjänsten aktuell tjänstebeskrivning vid avtalstecknadet, på en delad server för publicering.
Abonnenten får kostnadsfritt föra över totalt 100Gb data till och från sin webplats per månad. Överskrids denna gräns kan Bolaget välja att informera Abonnenten och erbjuda tilläggstjänst.
Bolaget äger rätt att säga upp abonnemanget och/eller flytta Abonnenten till tjänsten Egen Server om trafikmängden till webplatsen överskrider 100Gb under en månad. Information avseende varslad uppsägning eller anmodan om flytt lämnas skriftligen med 30 dagars varsel.
Bolaget åtar sig att ta backup på Abonnentens material på daglig basis. Avseende återskapande av data där Bolaget ej varit part debiteras enligt gällande prislista.
Bolaget äger rätten att säga upp abonnemanget. Uppsägning ska ske minst 90 dagar före ny abonnemangsperiod.
Bolaget ger Abonnenten beroende av vald plattform tillgång till olika scriptfunktioner och serverkomponenter, vilka från tid till annan kan ändras. Bolaget ansvarar ej för felavhjälpning kring av Abonnenten skriven eller tillhandahållen ej fungerande programkod.

Dedikerade servrar

Alla villkor såsom bandbredd, support, utnyttjande mm regleras i separat avtal

SÄRSKILT OM E-POST TJÄNSTEN

Abonnenten äger rätt att nyttja det antal mailboxar som ingår abonnemanget.
Abonnenten har om inget annat angives möjlighet att lagra upp till abonnemangets maxgräns per mailbox.
Abonnenten får ej göra massutskick av e-mail (SPAM) till mottagare som ej godkänt eller begärt aktuell information. Tjänsten är inte avsedd att användas för massutskick och är begränsad vid 1 000 e-mail per 24h. Vid missbruk kan tjänsten stängas ned utan förvarning. Bolaget tillhandahåller skydd mot virus och SPAM men lämnar ingen garanti avseende tillförlitligheten.

SÄRSKILT OM DOMÄNREGISTRERING

Bolaget åtar sig registrera den av Abonnenten ansökta domänen.
Bolaget kan inte garantera att registreringen godkänns. Detta kan bland annat bero på att domänen är upptagen eller att domännamnet inte går att registrera pga den aktuella toppdomänens regler.
Kunden påförs ej någon extrakostnad i händelse av att domännamns ansökan avslås.
Bolaget åtar sig, att under den tiden Abonnenten abonnerar på andra tjänster hos Bolaget vilket kräver domännamnsuppslagning, att kostnadsfritt hantera primär och sekundär namnserver åt Abonnenten.
Bolaget är ombud åt bl a Internetstiftelsen. Vid nyregistrering av . se domäner förbinder sig abonnenten till att följa Internetstiftelsen:s allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen .se och utfäster sig härmed att följa de villkor och andra regler som framgår av dessa. Abonnenten försäkrar även att angivna uppgifter är korrekta och stämmer överens med hos behörig myndighet registrerade uppgifter. Undertecknad är medveten om sin skyldighet att utan dröjsmål underrätta Internetstiftelsen om ändring av dessa uppgifter. Abonnenten är även medveten om att Internetstiftelsen kan komma att avregistrera ett domännamn om de villkor och andra regler som framgår av Internetstiftelsen:s Allmänna villkor inte efterlevs.

SÄRSKILT OM UNDERHÅLL AV DOMÄN

Vid flytt av en domän kan ej Bolaget hållas ansvarig om eventuella förseningar uppstår på grund av andra operatörer. Bolaget kan ej hållas ekonomiskt ansvarig vid problem kringflytten av en domän.

SÄRSKILT OM FÖRLÄNGNING AV DOMÄNNAMNSHANTERING

Har Abonnenten registrerat en domän där den betalningsansvarige inte måste vara domän ägaren åtar sig Bolaget, om Abonnenten så önskar, att kontinuerligt betala för Abonnentens domän. Bolaget har rätt att vid betalningsansvar vidarefakturera Abonnenten för detta med ett tillägg för de administrativa kostnader som är hänförliga till hanteringen. För att Bolaget skall kunna åta sig betalningsansvar krävsatt Bolaget registrerat domänen initialt och i och med detta satts som betalningsansvarig alternativt att Abonnenten i efterhand överlåtit betalningsansvaret på Bolaget. Efter det att Abonnenten inkommit med skriftlig uppsägning avseende domänhantering, kommer Bolaget fortlöpande vidarefakturera avgifter för domänen till dess att gällande avtal med tredje part löpt ut. Eventuella kostnader som uppstår vid överflyttande avbetalningsansvarig skall bäras av Abonnenten.
Abonnenten är medveten att utebliven avgift för förnyelse av domännamn, medför att domänen inaktiveras av respektive toppdomänansvariga. (I Sverige: Internetstiftelsen) och att Bolaget inte är ansvarigt för denna åtgärd.
Ångerrätt gäller ej vid domänregistrering.
Om Bolaget är registrar (betalningsansvarig) för Abonnentens .SE adress ska uppsägning av domännamnet inkomma minst 90 dagar före domänen förfaller. Bolaget förutsätter att domännamnet ska förnyas med automatik och debiterar denna förnyelse löpande, oftast årsvis.
Oavsett om andra abonnemang är uppsagt så ska kunden betala avgiften för domänförnyelsen om denna inte sagts upp minst 90 dagar före domännamnet förfallit.

DRIFT, UNDERHÅLL OCH SUPPORT

Om inget annat separat avtalats så gäller följande:
För tjänsten gäller ett service åtagande enligt ”best effort”, vilket innebär att problemlösning av enklare ärenden normalt påbörjas omgående. Om problemet avser serverrelaterade ärenden påbörjas felsökning med hög prioritet. Om problemet avser ett lokalt problem på t.ex. hemsidan, påbörjas felsökning normalt omgående, dock senast inom 8 timmar, kontorstid.
Bolaget ansvarar inte för Abonnentens kod innehåll på hemsidan, men kan till gällande prislistas timarvode påbörja ev felsökning i denna.
Fakturafrågor och felanmälan handhas av Bolagets Kundservice, som i förekommande fall kan vidarebefordra ärenden till Bolagets ekonomiavdelning.
Om kunden byter adress, är det kundens ansvar att meddela Bolaget om den nya adressen. Ev utebliven addressuppdatering kan resultera i stängd tjänst.
Vid allvarliga tekniska störningar lämnas information via Bolagets hemsida.
För support och felanmälan, kan Abonnenten vända sig direkt till Bolagets supportavdelning per e-post eller telefon under vardagar. Support ingår endast på av Bolaget levererade tjänster eller via Bolagets hemsida från tid till annan tillgänglig mjukvara.

AVTALSPERIOD, BEKRÄFTELSE OCH BETALNING

Avtalet gäller från den dagen Abonnenten beställer tjänsten från Bolaget. Vid tecknande av tjänsten är den inledande avtalsperioden om inget annat överenskommits tolv (12) månader. Avtalsperioden påbörjas den dag som tjänsten driftsätts och gäller därefter tills vidare.
Abonnenten erhåller bekräftelse på att driftsättning genomförts, genom att abonnemangsuppgifter (ex användarnamn och lösenord) sänds per post, e-post från Bolaget till i kundregistret aktuella kontaktuppgifter. Uppsägning av tjänsten skall ske skriftligt senast 30 dagar före avtalet löper ut.
Debitering av tjänsten sker om inget annat överenskommes i förskott för avtalsperioden.

UPPSÄGNING

Vid händelse av att kunden säger upp abonnemang innan avtalsperiodens utgång, återbetalas ej erlagda avgifter. Vid händelse av att Bolaget säger upp abonnemang innan avtalsperiodens utgång, återbetalas del av erlagd avgft motsvarande återstående tid på abonnemanget.
Webbhotell abonnemang skall sägas upp minst 90 dagar före ny abonnemangsperiod. Uppsägning ska inkomma skriftligen och bekräftas alltid av Bolagets personal.
Bolaget äger rätt att säga upp abonnemanget om Abonnenten visar upp en felaktig hantering av tjänsten. Information avseende varslad uppsägning eller anmodan om flytt, lämnas skriftligen med 30 dagars varsel. Vid akuta fall äger Bolaget rätt att omgående stänga tjänsten.

Allmänt om betalningsansvar

Abonnenten äger inte rätt att avvakta med betalning om tjänsten endast delvis uppfylls.
Abonnenten äger inte rätt att delbetala en faktura om tjänsten endast delvis uppfylls
Abonnenten äger inte rätt att delbetala en faktura även Abonnenten avser ha abonnemanget kortare än på fakturan angiven tidsperiod.
Abonnenten äger rätt till upp till 20% reducerad räkning om huvudtjänsterna hemside publiceringstjänsten eller e-post tjänsten inte uppfylls tilll 98%. Rätten avser endast huvudtjänsterna, inte undertjänster. I händelse av att Abonnenten ej betalar fakturabeloppet inklusive eventuell påminnelseavgift och ränta inom angiven förfallodag, äger Bolaget rätten att omgående stänga tjänsten. Dock är Bolagets normala rutiner att kunden påminns minst en gång. Vid stängd tjänst på grund av icke reglerad faktura äger Bolaget rätt till att ta ut en återaktiveringsavgift.
Vid påminnelse, påförs en påminnelseavgift samt en ränteavgift.
Abonnenten är ansvarig att informera Bolaget om abonnentens adressuppgifter ändras.

Privatkunder äger rätten till sk. Ångerrätt

Kund som är konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag avtalet träffats (”ångerfristen”), i enlighet med bestämmelserna i lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (”distansavtals
lagen”). Kund som önskar utnyttja sin ångerrätt skall inom ångerfristen lämna eller sända ett meddelande om detta till VMIs kundtjänst. Ångerrätt föreligger inte om kunden redan börjat utnyttja tjänsten under ångerfristen (genom att logga in på sitt konto).
Om en faktura inte reglerats 3 veckor efter förfallodatum betraktar VMI tjänsten som uppsagd. Dock ska utestående fordringar regleras. Kund behöver då skriftligen informera VMI om tjänsten fortsatt önskas även för nästkommande fakturaperiod.
Undantag från ångerrätten är domäntjänster, certifikat samt utförda konsulttjänster.

Vad ingår i VMI:s tjänst och vad debiteras?

Fysiska leveranser

Om en leveread utrustning fysiskt går sönder så är det normalt garanti 365 dagar som gäller. Bolaget hjälper i de flesta fall utan extra kostnad att hantera själva garantileveransen. Eventuellt extra arbete utöver själva garantihanteringen såsom t.ex. nyinstallation av annan dator mm ingår ej i garanti åttagande.
Mjukvaru problem efter leverans är normalt ej garantiärende då de flesta mjukvarukrascher orsakas av virus eller annan installerad programvara.

Server drift

En server tjänst som slutar fungera beror ofta på felaktigheter i koden eller databasen. Det är mycket ovanligt att själva server hårdvaran havererar. Bolaget har ej ansvar för kod, databas eller andra kundunika produkter som är installerade på servern. Om inget annat är avtalat så är det Bolagets ansvar att server är aktiv och att teknisk infrastruktur fungerar.
Däremot brukar Bolaget ofta hjälpa till efter bästa förmåga att lösa kod relaterade problem. I de flesta fall till konsulttaxa om inget avtal anger något annat.

Backup

Om inget annat avtalats så har Bolaget ej ansvar för att verifiera innehåll i backup. Bolaget har en intern övervakning som verifierar att backup tjänsten är aktiv men om inget annat avtalats så är det är kundens ansvar att verifiera att återställning mm fungerar.
Som tilläggstjänst erbjuder Bolaget stickprovskontroller med jämna mellanrum.

Allmänt om säkerhet

Abonnenten ansvarar för att uppgifter såsom lösenord förvaras på säker plats.
Den information som Bolaget får tillgång till, vare sig om Abonnenten och dess anställda eller om källkod, får endast diskuteras med Abonnentens ansvarige säljare/projektledare. Informationen är Abonnentens exklusiva tillgång.
Bolaget tillhandhåller kraftfull och driftsäker teknisk infrastruktur för alla tjänster.
Bolaget förbehåller sig rätten att stänga tjänster om Abonnenten publicerar grovt anstötande- eller olagligt material. Dock kommer Bolaget i första steg om möjligt att meddela Abonnenten. Abonnenten ges därmed möjlighet att ta bort materialet.
All information betraktas som konfidentiell och diskuteras endast med kundens ansvariga / projektledare.
Konfidentiella uppgifter såsom t.ex. lösenord lämnas aldrig ut via telefon utan levereras till Abonnenten angiven plats eller utsedd person vid avtalets tecknande.
Bolaget registrerar, vid avtalets ingående, kunds personuppgifter för att denne skall kunna utnyttja tjänsten och för att Bolaget skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal.
Kunden lämnar genom ingåendet av detta avtal sitt samtycke till att Bolaget får behandla personuppgifter knutna till abonnemanget enligt det ovan sagda samt för marknadsföringsaktiviteter. Samtycket omfattar även behandling av personnummer.
Kunden skall ange den adress dit faktura skall skickas. Har Bolaget skickat ett meddelande till angiven adress, anses meddelandet ha kommit fram till kunden senast sju (7) dagar efter avsändandet.

Force Majeure

Det finns omständigheter Bolaget inte rår på. Bolaget är inte skadeståndsskyldigt om tjänsten inte kan uppfyllas.

Kontakta oss